ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි III වන ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීමේ විවෘත​ තරග විභාගය​-2020